Användning av analys och cookies

På våra webbplatser och i våra mobilappar använder vi analysmetoder, med hjälp av vilka vi producerar tjänster samt följer upp och utvecklar användningen av dem. Med hjälp av analysmetoderna säkerställer vi också tjänsternas funktion samt riktar reklam till användarna på det sätt som beskrivs i det här dokumentet.

Hurdan information samlar vi in?

Analys- och marknadsföringsmetoderna i våra tjänster utnyttjar cookies och andra motsvarande nätidentifierare. Med hjälp av nätidentifierardata erbjuder analysmetoderna oss information om till exempel vilka sidor besökare öppnar, vilka appar de använder och hur de förflyttar sig inom och mellan webbplatser. För utveckling av tjänsterna får vi till exempel information om hur våra tjänster fungerar och vilket innehåll som intresserar besökarna.

Med hjälp av nätidentifierare kan vi koppla information som vi samlat in om tjänsterna bland annat till enskilda användare, webbläsar- eller apparatvis, och analysera användningen av tjänsterna.

Möjlighet att sköta ärenden smidigt

Syftet med analysen av användningen av tjänster är att ge användarna möjlighet till en bättre kundupplevelse och smidiga ärenden.

De data som samlas in används för att producera, utveckla och upprätthålla nät- och mobiltjänster, för att garantera informationssäkerheten samt för att förhindra missbruk. Cookies behövs bland annat för att upprätthålla sessioner i nättjänster. Analys utnyttjas också vid utredningen av störningar samt i statistikföringen och rapporteringen inom OPs affärsrörelse. Beträffande de här ändamålen är cookies nödvändiga för att producera tjänsten.

Inriktning av innehåll och marknadsföring

Med hjälp av information om användningen av tjänster kan vi skapa målgrupper och förbättra kund- och besökarupplevelsen genom att riktat erbjuda besökarna intressant innehåll och reklam.

Med hjälp av målgrupper kan vi rikta marknadsföring också i andra utgivares tjänster. Användarna märker det här till exempel genom att de kan se OPs reklam på andra webbplatser. Vi kan också skapa målgrupper tillsammans med våra samarbetspartner utgående från besökarinformation som samlats in från utomstående webbplatser samt rikta marknadsföring också med hjälp av sociala medietjänster.

Kan vi identifiera en besökare med nätidentifierare?

Vanligen är syftet med webbanalys inte att koppla samman data som vi samlat in om nätbeteendet med våra övriga kunddata. Vi kan ändå koppla ihop information som gäller användningen av tjänster i anslutning till en besökares webbläsare eller apparat med en identifierad kund då besökaren loggar in i OPs tjänster med sin användarkod. Kopplingen av informationen och behandlingen av kunduppgifter sköts i regel endast av OP. Om en kund loggar in i OPs tjänster med flera apparater, kan informationen som samlats in om användningen av tjänster med olika apparater kopplas till samma kund.

Hur kan en besökare förbjuda användningen av cookies och nätidentifierare?

En besökare kan förbjuda användningen av cookies och nätidentifierare för andra ändamål än sådana som är nödvändiga för att producera en tjänst.

Om besökaren helt vill förhindra användningen av cookies kan det göras via webbläsarens inställningar. Då kan OP ändå inte garantera att alla tjänster fungerar.

Informationssäkerhet

OP behandlar data som samlats in om tjänsterna på ett informationssäkert sätt i enlighet med OP Gruppens standarder och informationssäkerhetsprinciper samt dataskyddslagstiftningen och myndigheternas föreskrifter.  OP utvecklar och övervakar informationssäkerheten systematiskt och försäkrar sig om att också underleverantörer behandlar personuppgifterna på ett informationssäkert sätt.

Mer information om behandlingen av personuppgifter får du här